FAQ

1. Czy każdy student może wziąć udział w Konkursie?
W Konkursie może wziąć udział każdy student uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

2. Gdzie można znaleźć orzeczenia konkursowe?
W zakładce Orzeczenia.

3. Co powinna zawierać praca?
Praca powinna zawierać glosę do wybranego orzeczenia sądu. Powinna być również zatytułowana w celu wskazania orzeczenia, np. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego nr IV CK 161/05. Tytuł nie wlicza się do długości pracy.

4. Czy należy podpisać pracę konkursową?
Nie. Praca powinna być niepodpisana. Dane osobowe należy wpisać do załącznika nr 3 i dołączyć jako drugi plik w mailu ze zgłoszeniem.

5. Czy istnieje ograniczenie długości pracy?
Tak. Objętość pracy nie może przekraczać 5 stron maszynopisu znormalizowanego. Pod tym pojęciem rozumie się dokument tekstowy, w którym użyto czcionki Times New Roman, rozmiar 12 (przypisy 10), a odstępy między wierszami (interlinia) wynoszą 1,5 wiersza. Marginesy 2,5 cm.

6. Czy przypisy wliczają się do długości pracy?
Nie, przypisów nie należy uwzględnić przy określaniu długości pracy.

7. Czy istnieje minimalna wymagana długość pracy?
Nie.

8. W pliku jakiego formatu powinna być zapisana praca?
Praca powinna być zapisana w formacie .doc lub .docx

9. Na jaki adres należy wysłać pracę konkursową?
Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres glosa@elsa.org.pl

10. Co powinien zawierać e-mail ze zgłoszeniem?
Zgłoszenie powinno zawierać niepodpisaną pracę konkursową (glosę do orzeczenia) oraz prawidłowo wypełnione załączniki nr 2 oraz nr 3.

11. Skąd uczestnik ma mieć pewność, że jego zgłoszenie zostało przyjęte do konkursu?
Każdy uczestnik, który spełni wymogi formalne Konkursu, otrzyma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia prawidłowego zgłoszenia.

12. Czy istnieje możliwość uzupełnienia niekompletnego zgłoszenia?
Nie. Zgłoszenia zawierające braki formalne nie będą przyjmowane ani poprawiane. Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się, że zawiera ono wszystkie niezbędne elementy.

13. Czy można nadsyłać poprawki do treści pracy już nadesłanej?
Nie. Prace nadesłane są uznawane za zakończone i żadne poprawki, nawet nadesłane przed upłynięciem terminu zgłaszania prac, nie będą uwzględniane.

14. Czy jeden uczestnik może wysłać kilka prac konkursowych, do orzeczeń różnych sądów, z różnych dziedzin prawa lub do różnych orzeczeń?
Nie. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu jednego, wybranego przez uczestnika, orzeczenia i napisaniu do niego glosy.

15. Czy uczestnicy zachowują prawo do publikacji glosy zgłoszonej do konkursu?
Prawa publikacji glos przechodzą na Organizatora, natomiast uczestnik może zastrzec nieujawnianie swojego nazwiska.

16. W jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki Konkursu?
Po upłynięciu terminu nadsyłania prac, Sąd Konkursowy dokona ich oceny i wybierze najlepsze prace. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej, a laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

17. Ile prac zostanie nagrodzonych?
Sąd Konkursowy wyłoni najlepszą pracę z każdej z 5 kategorii: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo konstytucyjne. Autor każdej z nich zostanie nagrodzony. Spośród tych prac zostanie ponadto wybrana najlepsza praca Konkursu.

18. Czy załączniki wliczają się do objętości pracy?
Nie. Żaden załącznik nie wlicza się do objętości pracy.

19. Jaki rozmiar powinny mieć marginesy w pracy?
Marginesy powinny wynosić 2,5 cm.