Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

§1
[Postanowienia ogólne]
1. Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwany dalej Konkursem jest projektem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.
2. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.
3. Celem Konkursu jest m.in.
1) rozwijanie aktywności naukowej studentów prawa,
2) nabywanie umiejętności pisania komentarzy do orzeczeń sądowych,
3) poszerzanie wiedzy prawniczej.

§2
[Organizator Konkursu]
1. Konkurs jest organizowany przez Grupę Lokalną, wybraną w wewnętrznym konkursie przez Zarząd Krajowy ELSA Poland na podstawie złożonych aplikacji, zwaną dalej Organizatorem.
2. Organizator ustala harmonogram Konkursu, przy czym zastrzega się możliwość zmiany terminów z niego wynikających.

§3
[Przedmiot Konkursu ]
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu jednego spośród przedstawionych przez Organizatora orzeczeń i napisaniu do niego pracy konkursowej (glosy).
2. Lista orzeczeń wskazanych przez Organizatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§4
[Praca konkursowa]
1. Praca konkursowa nie może przekraczać pięciu stron maszynopisu znormalizowanego, przy czym do jej objętości nie wlicza się przypisów oraz załącznika nr 2.
2. Tekst znormalizowany posiada:
1) czcionkę Times New Roman, rozmiar 12, w przypadku przypisów rozmiar 10;
2) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
3) margines 2,5 centymetra z każdej strony;
4) format .DOC, .DOCX albo .ODT.
3. Pierwsza strona pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Prace nadesłane uznane będą za zakończone i wszelkie uzupełnienia nawet przed terminem wyznaczonym dla nadsyłania prac nie zostaną uwzględnione.

§5
[Przystąpienie do Konkursu]
1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie i w określonym przez Organizatora trybie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, składającej się z pracy konkursowej oraz karty zgłoszeniowej.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo nadesłania jednej pracy.

§6
[Tryb nadsyłania prac konkursowych]
1. Niepodpisana praca konkursowa wraz z kartą zgłoszeniową powinna być wysłana na adres e-mail wskazany przez Organizatora.
2. Zastrzega się wyłączność nadsyłania prac w sposób elektroniczny.
3. Uczestnicy Konkursu zamieszczają w karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 3 następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę wydziału oraz uczelni, rok studiów, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
4. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika Konkursu.
5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją pracy.

§7
[Weryfikacja zgłoszenia]
1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej wysyłając taką informację drogą elektroniczną, w ciągu 48h od chwili jej otrzymania.
2. W przypadku braku otrzymania powiadomienia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

§8
[Sąd Konkursowy]
Prace konkursowe ocenia Sąd Konkursowy złożony z wybitnych przedstawicieli nauk prawnych, którzy zostali zaproszeni do wzięcia w nim udziału w charakterze jury przez Organizatora.

§9
[Tryb rozstrzygnięcia Konkursu i kryteria oceny prac konkursowych]
1. Konkurs składa się z dwóch etapów, przy czym podczas pierwszego etapu Sąd Konkursowy wybiera najlepszą pracę konkursową w każdej z pięciu dziedzin: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe i prawo konstytucyjne, natomiast w drugim spośród tych pięciu wybiera jedną zwycięską.
2. Sąd Konkursowy, sprawdzając i nagradzając prace, kieruje się m.in.
1) wartością naukowa,
2) dojrzałością sądów,
3) umiejętnością argumentacji,
4) kulturą języka,
5) poprawnością formalną pracy.
3. Sąd Konkursowy nie może uchylić się od rozstrzygnięcia Konkursu.
4. Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne i niezaskarżalne.

§10
[Ogłoszenie wyników Konkursu]
Organizator powiadamia drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie o wynikach Konkursu jego Finalistów, jednocześnie zapraszając ich na galę finałową Konkursu.

§11
[Publikacja prac konkursowych]
Organizator zastrzega możliwość wykorzystania fragmentów lub całości najciekawszych prac oraz ich zamieszczenia lub cytowania w całości lub fragmentach w wybranych przez Organizatora publikacjach, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach, a także innego ich wykorzystania w granicach wynikających z treści oświadczeń zgodnych z załącznikiem nr 3 do regulaminu.

§12
[Nagrody]
Organizator przyznaje nagrody, kierując się werdyktem Sądu Konkursowego.

§13
[Postanowienia końcowe]
Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland.

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3