Regulamin

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1. Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwany dalej Konkursem jest projektem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

2. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

3. Celem Konkursu jest m.in. 1) rozwijanie aktywności naukowej studentów prawa, 2) nabywanie umiejętności pisania komentarzy do orzeczeń sądowych, 3) poszerzanie wiedzy prawniczej.

§ 2. [Organizator Konkursu]

1. Konkurs jest organizowany przez Grupę Lokalną, wybraną w wewnętrznym konkursie przez Zarząd Krajowy ELSA Poland na podstawie złożonych aplikacji, zwaną dalej Organizatorem.

2. Organizator ustala harmonogram Konkursu, przy czym zastrzega się możliwość zmiany terminów z niego wynikających.

§ 3. [Przedmiot Konkursu]

1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu jednego spośród przedstawionych przez Organizatora orzeczeń i napisaniu do niego pracy konkursowej (glosy).

2. Lista orzeczeń wskazanych przez Organizatora stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4. [Praca konkursowa]

1. Praca konkursowa nie może przekraczać pięciu stron maszynopisu znormalizowanego, przy czym do jej objętości nie wlicza się przypisów oraz załącznika nr 2.

2. Tekst znormalizowany posiada: 1) czcionkę Times New Roman, rozmiar 12, w przypadku przypisów rozmiar 10; 2) odstępy między wierszami: 1,5 wiersza; 3) margines 2,5 centymetra z każdej strony; 4) format .DOC, .DOCX albo .ODT.

3. Pierwsza strona pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Prace nadesłane uznane będą za zakończone i wszelkie uzupełnienia nawet przed terminem wyznaczonym dla nadsyłania prac nie zostaną uwzględnione.

§ 5. [Przystąpienie do Konkursu]

1. Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie w terminie i w określonym przez Organizatora trybie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, składającej się z pracy konkursowej, karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 4.

2. Uczestnik Konkursu ma prawo nadesłania jednej pracy.

§ 6. [Tryb nadsyłania prac konkursowych]

1. Niepodpisana praca konkursowa wraz z kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych osobowych powinna być wysłana na adres e-mail wskazany przez Organizatora.

2. Zastrzega się wyłączność nadsyłania prac w sposób elektroniczny. 3.Uczestnicy Konkursu zamieszczają w karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 3 następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę wydziału oraz uczelni, rok studiów, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. 4. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją uczestnika Konkursu. 5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją pracy.

§ 7. [Weryfikacja zgłoszenia]

1. Organizator potwierdza otrzymanie dokumentacji aplikacyjnej wysyłając taką informację drogą elektroniczną, w ciągu 48h od chwili jej otrzymania.

2. W przypadku braku otrzymania powiadomienia o wpłynięciu dokumentacji aplikacyjnej, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

§ 8. [Sąd Konkursowy]

Prace konkursowe ocenia Sąd Konkursowy złożony z wybitnych przedstawicieli nauk prawnych, którzy zostali zaproszeni do wzięcia w nim udziału w charakterze jury przez Organizatora.

§ 9. [Tryb rozstrzygnięcia Konkursu i kryteria oceny prac konkursowych]

1. Konkurs składa się z dwóch etapów, przy czym podczas pierwszego etapu Sąd Konkursowy wybiera najlepszą pracę konkursową w każdej z pięciu dziedzin: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe i prawo konstytucyjne, natomiast w drugim spośród tych pięciu wybiera jedną zwycięską.

2. Sąd Konkursowy, sprawdzając i nagradzając prace, kieruje się m.in. 1) wartością naukowa, 2) dojrzałością sądów, 3) umiejętnością argumentacji, 4) kulturą języka, 5) poprawnością formalną pracy.

3. Sąd Konkursowy nie może uchylić się od rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne i niezaskarżalne.

§ 10. [Ogłoszenie wyników Konkursu]

Organizator powiadamia drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie o wynikach Konkursu jego Finalistów, jednocześnie zapraszając ich na galę finałową Konkursu.

§ 11. [Publikacja prac konkursowych]

Organizator zastrzega możliwość wykorzystania fragmentów lub całości najciekawszych prac oraz ich zamieszczenia lub cytowania w całości lub fragmentach w wybranych przez Organizatora publikacjach, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach, a także innego ich wykorzystania w granicach wynikających z treści oświadczeń zgodnych z załącznikiem nr 3 do regulaminu.

§ 12. [Nagrody]

Organizator przyznaje nagrody, kierując się werdyktem Sądu Konkursowego.

§ 13. [Postanowienia końcowe]

Ewentualne wątpliwości powstałe przy stosowaniu niniejszego regulaminu rozstrzyga Wiceprezes ds. Działalności Naukowej ELSA Poland.

§ 14.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała z Wasilkowa, 19 – 22 kwietnia 2007 r. „Zmiana regulaminu Konkursu na Glosę”. Załącznik nr 1 do uchwały z Polic, 17 – 19 listopada 2011 – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Lista orzeczeń konkursowych: a) prawo administracyjne: b) prawo cywilne: c) prawo karne: d) prawo finansowe: e) prawo konstytucyjne. Załącznik nr 2 do uchwały z Polic, 17 – 19 listopada 2011 – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sygnatura orzeczenia (wypełnia Uczestnik) Sygnatura Pracy (wypełnia Organizator) 6 Załącznik nr 3 do uchwały z Polic, 17 – 19 listopada 2011 – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. ….……………………… [miejscowość, dnia] ………………………………..……………………………… ………………………………..……………………………… ………………………………..……………………………… [dane i adres uczestnika konkursu imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok studiów oraz nazwa uczelni, e-mail lub numer telefonu kontaktowego]

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że powyżej przeze mnie wskazane dane są aktualne i zgodne z prawdą. Niniejszym, przenoszę nieodpłatnie własność załączonej glosy konkursowej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego na Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz udzielam Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland nieodpłatnych licencji na korzystanie z tego utworu na okres dwóch lat od rozstrzygnięcia Konkursu na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: 1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu; 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zezwalam Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland na nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu na wyżej wymienionych polach eksploatacji, na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku oraz na dokonywanie wszelkich zmian w utworze. Oświadczam, że przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland moich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem. ….………………………… [Uczestnik konkursu]  Załącznik nr 4 do uchwały z Polic, 17 – 19 listopada 2011 – Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego ……………..…………….……………………… (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszeniowej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku akademickim XX/XX (zwanym dalej Konkursem na Glosę). 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwane dalej ELSA Poland. 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie na Glosę. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do organizacji Konkursu na Glosę, jednak nie dłużej niż do przeprowadzenia jego ewaluacji. 4. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 6. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ELSA Poland Partnerom Konkursu na Glosę oraz podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Konkursu na 9 Glosę – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, w takim samym zakresie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@elsa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Al. Stanów Zjednoczonych 72 m. 30, 04-036 Warszawa. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. 9. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .…………………………………………………………………….. (własnoręczny podpis uczestnika Konkursu)